Η ανακύκλωση συσκευασιών γίνεται κυρίως στους ειδικούς μπλε κάδους απορριμμάτων ή με τα κέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Στον μπλε κάδο μπαίνουν όλες οι συσκευασίες, δηλαδή: αλουμινένιες, λευκοσιδηρές, πλαστικές, γυάλινες και χάρτινες. Για να κάνουμε σωστά την ανακύκλωση των συσκευασιών, τις αδειάζουμε εντελώς από τα υπολείμματα, τις συμπιέζουμε (π.χ. διπλώνουμε τα χαρτοκιβώτια) και τις ρίχνουμε χύμα στον κάδο και όχι μέσα σε δεμένες σακούλες. Η αποκομιδή τους πραγματοποιείται από τους Δήμους, χρησιμοποιώντας ειδικά απορριμματοφόρα οχήματα. Κατόπιν πραγματοποιείται ο διαχωρισμός τους σε επιμέρους κατηγορίες. Τέλος συμπιέζονται (με εξαίρεση το γυαλί) δεματοποιούνται και προωθούνται σε αντίστοιχες βιομηχανίες.

Πολλά είναι τα είδη των υλικών που, αντί να καταλήγουν στους Χώρους Ταφής, μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, να ανακυκλωθούν ή με άλλο τρόπο να ανακτηθούν. Τα πολλαπλά οφέλη της ανακύκλωσης αφορούν όχι μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, αλλά και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης είναι ο αρμόδιος φορέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής για την ανακύκλωση στην Ελλάδα. Είναι υπεύθυνος για την έγκριση των εθνικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ανά προϊόν, καθώς και για τον έλεγχο της προόδου της Ελλάδας στον τομέα της ανακύκλωσης.


Για να γίνει σωστά η ανακύκλωση συσκευασιών πρέπει να τις αδειάσουμε εντελώς από τα υπολείμματα, να τις συμπιέσουμε και να τις ρίξουμε χύμα στον κάδο και όχι μέσα σε δεμένες σακούλες.