Ανακύκλωση απορριμάτων είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιούνται τα προϊόντα της ανθρώπινης δραστηριότητας που δεν χρειάζονται πια στον άνθρωπο. Με τη διαδικασία αυτή τα απορρίματα μετατρέπονται συνήθως σε πρώτες ύλες. Επίσης βλαβερά για το περιβάλλον υλικά μετατρέπονται σε λιγότερο ή και καθόλου βλαβερά. Ανακυκλώσιμα προϊόντα θεωρούνται το αλουμίνιο, ο χαλκός, το γυαλί, το χαρτί, τα πλαστικά, οι μπαταρίες και άλλα. Η ιστορία της ανακύκλωσης άρχισε την εποχή του χαλκού όπου έλιωναν τα μεταλλικά αντικείμενα για να παράγουν νέα προϊόντα. Το έτος 1970 σε συνέδριο για την ανακύκλωση αποφάσισαν να σηματοδοτούνται τα ανακυκλώσιμα προϊόντα με λογότυπο. Σε κάθε κέντρο ανακύκλωσης πραγματοποιούνται πολλές εργασίες όπως:

Παραλαβή των άδειων συσκευασιών, σε ειδική χοάνη υποδοχής και με υψηλή ταχύτητα παραλαβής (έως 40 συσκευασίες ανά λεπτό).

Συλλογή των επιστρεφόμενων συσκευασιών σε ειδικό ενσωματωμένο κλειστό αποθηκευτικό χώρο.

Μεταφορά στην κατάλληλη συσκευή ανακύκλωσης, ανάλογα με το είδος τους.

Κάποιες ενέργειες που έχουν γινει για να διαδοθεί η ανακύκλωση στην Ελλάδα είναι η τοποθέτηση και λειτουργία Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, εντός σχολικών μονάδων. Επίσης, έχουν γίνει Σεμινάρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με χρήση ειδικού έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού. Έχουν διοργανωθεί Διαγωνισμοί Ανακύκλωσης, για την προώθηση της ενημέρωσης και εκπαίδευσης για τα οφέλη της ανακύκλωσης.
Aλουμίνιο,Χαλκός,Πλαστικό,Χαρτί,Γυαλί,Μπαταρίες